Algemene verkoopvoorwaarden staalhandel (Versie 2014)

Möllers Stahlhandel GmbH Boschstr. 22-24 48703 Stadtlohn

I. Geldigheid, offertes

1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn ook dan van toepassing als tijdens een langdurige zakelijke relatie overeenkomsten tot stand komen zonder dat wij in ons aanbod uitdrukkelijk op deze voorwaarden hebben verwezen.

2. Alle offertes worden gedurende 6 weken gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.

3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene leveringsvoorwaarden. Inkoopvoorwaarden van de koper worden niet erkend, ook niet in het geval wij hier tegen niet na ontvangst uitdrukkelijk bezwaar hebben gemaakt.

4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

5. Bij rechtstreekse fabriekslevering gelden aanvullende voor-waarden van de prijslijsten van de fabriek.

6. Voor de interpretatie van handelsclausules is in geval van twijfel telkens de meest recente versie van de Incoterms doorslaggevend.

II. Prijzen

1. Voor zover niet anders is overeengekomen, gelden de prijzen en voorwaarden van onze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijslijst(-en).

2. Wanneer zich later dan vier weken na afsluiting van de overeenkomst wijzigingen voordoen in heffingen of in andere externe kosten, die in de overeengekomen prijs inbegrepen zijn, of wanneer deze alsnog ontstaan, zijn wij gerechtigd tot prijswijziging in overeenkomstige omvang.

III. Betaling en verrekening

1. Voor zover niet anders overeengekomen of op onze facturen vermeld, is de koopsom meteen na levering zonder kortingsaftrek opeisbaar en dient deze zodanig betaald te worden dat wij op de vervaldatum over het bedrag kunnen beschikken. De kosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van de koper. De koper komt slechts de bevoegdheid tot het uitoefenen van een retentierecht of verrekening toe indien en voor zover zijn tegenvorderingen door ons worden erkend of van rechtswege definitief zijn vastgesteld.

2. Bij overschrijding van de betalingstermijn, uiterlijk vanaf de vervaldatum, berekenen wij rente ter hoogte van 8%-punt over de basisrentevoet, tenzij hogere rentevoeten overeengekomen zijn. De aanspraak op verdere schade wegens betalingsverzuim blijft voorbehouden.

3. De koper is uiterlijk 10 dagen na de vervaldatum van onze vordering in verzuim, zonder dat daar een aanmaning voor nodig is.

4. Blijkt na afsluiting van de overeenkomst, dat onze rechten op betaling door onvoldoende betalingsmacht van de koper in gevaar komen of is de koper in verzuim ten aanzien van de betaling van een aanzienlijk bedrag, of doen zich andere omstandigheden voor die op een wezenlijke verslechtering van de betalingsmacht van de koper wijzen na het afsluiten van de overeenkomst, dan komen ons rechten toe volgens § 321 Bürgerliches Gesetzbuch (het Duitse burgerlijk wetboek). Wij zijn dan ook gerechtigd alle nog niet vervallen vorderingen uit de lopende zakelijke betrekking met de koper op te eisen.

5. Een overeengekomen korting heeft altijd uitsluitend betrekking op het factuurbedrag exclusief vrachtkosten en gaat uit van volledige voldoening van alle opeisbare verplichtingen van de koper op het tijdstip van de korting. Voorzover niet anders overeen-gekomen, lopen de kortingstermijnen vanaf de factuurdatum.

IV. Uitvoeren van leveringen, levertijden en levertermijnen

1. Onze leveringsverplichting is onder voorbehoud van juiste en tijdige eigen bevoorrading, tenzij de onjuiste of verlate eigen bevoorrading aan ons te wijten is.

2. Opgaven van leveringstijden zijn bij benadering. Leveringstermijnen beginnen op de datum van onze overeenkomstbevestiging en gelden alleen op voorwaarde van tijdig doorgeven van alle bijzonderheden van de overeenkomst en tijdige vervulling van alle verplichtingen door de koper, zoals bijvoorbeeld overlegging van alle ambtelijke certificaten, het stellen van zekerheid en het afgeven van garanties of het doen van aanbetalingen. Het nakomen van leveringsdata en -termijnen wordt bepaald door het tijdstip van verzending.

3. Voor de nakoming van levertijden is het tijdstip van verzending af fabriek of magazijn maatgevend. Het bericht van verzendings-gereedheid geldt als tijdige nakoming, wanneer de goederen buiten onze schuld niet tijdig verzonden kunnen worden.

4. In geval van te late levering kan de koper ons een redelijke termijn opleggen om alsnog te leveren en wanneer deze niet wordt nagekomen kan hij de overeenkomst verbreken voor zover nog niet aan de overeenkomst is voldaan. Schadevorderingen richten zich in dergelijke gevallen naar artikel XI van deze voorwaarden.

V. Eigendomsvoorbehoud

1. Alle geleverde goederen blijven ons eigendom (voorbehouden goederen) tot het moment dat alle vorderingen zijn voldaan, in het bijzonder ook saldovorderingen die ons verschuldigd zijn in het kader van de handelsrelatie (saldovoorbehoud). Dit geldt ook voor in de toekomst ontstaande en voorwaardelijke vorderingen, bijvoorbeeld uit acceptanten wissels en ook wanneer betalingen op specifiek vermelde vorderingen gedaan worden. Dit saldovoorbe-houd eindigt met de verrekening van alle op het moment van betaling nog openstaande en in dit saldovoorbehoud opgenomen vorderingen.

2. Bewerking en verwerking van de voorbehouden goederen geschiedt door ons als fabrikant in de zin van § 950 Bürgerliches Gesetzbuch (het Duitse burgerlijk wetboek) zonder ons te verplichten. De bewerkte en verwerkte goederen gelden als voorbehouden goederen in de zin van lid 1. Bij verwerking, verbinding en vermenging van de voorbehouden goederen met andere goederen door de koper zijn wij mede-eigenaar van de nieuwe goederen voor het deel dat in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen staat. Eindigt ons eigendom door verbinding of vermenging, dan draagt de koper ons reeds nu voor als dan de hem toekomende eigendomsrechten van het nieuwe bestand of de goederen in relatie tot de factuurwaarde van de voorbehouden goederen over en bewaart deze kosteloos voor ons. Onze mede-eigendomsrechten gelden als voorbehouden goederen in de zin van lid 1.

3. De koper mag de voorbehouden goederen slechts in het gewone zakelijke verkeer conform zijn normale bedrijfsvoorwaarden en zolang hij niet in verzuim is, doorverkopen, vooropgesteld dat de vorderingen uit de doorverkoop conform de leden 4 tot 6 op ons overgaan. Hij is niet gerechtigd op andere wijze over de voorbehouden goederen te beschikken.

4. De vorderingen uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen worden tezamen met alle zekerheden, die de koper voor de vordering verwerft, reeds nu voor als dan aan ons overge-dragen. Deze dienen in dezelfde omvang tot waarborg als de voorbehouden goederen. Worden de voorbehouden goederen door de koper samen met andere, niet door ons verkochte goederen doorverkocht, dan wordt de vordering uit de doorverkoop in verhouding van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen tot de factuurwaarde van de andere verkochte goederen aan ons overgedragen. Bij de doorverkoop van goederen, waarin wij een mede-eigendomsrecht volgens lid 2 hebben, wordt een met ons mede-eigendomsaandeel overeenkomen deel aan ons overge-dragen.

5. De koper is gerechtigd vorderingen uit de doorverkoop te incasseren. Deze incassomachtiging eindigt in geval van onze herroeping, echter uiterlijk bij betalingsverzuim, niet-innen van een wissel of verzoek tot openen van een insolventieprocedure. Van ons herroepingsrecht zullen wij alleen dan gebruik maken wanneer na het afsluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze betalingsaanspraak ter zake deze of andere overeenkomsten met de koper door diens insolvabiliteit in gevaar komt. Op ons verzoek is de koper verplicht zijn afnemers onmiddellijk in kennis te stellen van de overdracht aan ons en ons de voor de invordering nood-zakelijk documentatie te geven.

6. De koper dient ons onmiddellijk in te lichten over beslag of andere beperkingen door derden. De koper draagt alle kosten die voor de onttrekking aan de macht of voor retourtransport van de voorbehouden goederen moeten worden gemaakt, voor zover deze niet door derden worden vergoed.

7. Komt de koper in verzuim of lost hij op de vervaldatum een wissel niet af, dan zijn wij gerechtigd de voorbehouden goederen terug te nemen en voor dit doel eventueel het bedrijf van de koper te betreden. Datzelfde geldt wanneer na afsluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat onze betalingsaanspraak volgend uit deze overeenkomst of uit andere overeenkomsten met de koper door diens betalingsonmacht in gevaar komt. De terugname is geen ontbinding van de overeenkomst. De toepasselijke voorschriften van faillissementsrecht gelden onverkort.

8. Overstijgt de factuurwaarde van de bestaande zekerheden de gezekerde vorderingen inclusief secundaire vorderingen (rente, kosten etc.) in totaal met meer dan 50%, dan zijn wij op verzoek van de koper tot zover tot vrijgave van zekerheden naar onze keuze verplicht.

VI. Kwaliteiten, maten en gewichten

1. Kwaliteiten en maten worden bepaald op basis van de ten tijde van de overeenkomst geldende DIN/EN-normen, dan wel materiaalinformatiebladen en bij gebrek aan deze op basis van handelsgebruik. Verwijzingen naar normen, materiaalinformatie-bladen of testcertificaten als ook gegevens over kwaliteiten, maten, gewichten en toepassingen zijn geen gegevens over de materiéle toestand, toezeggingen of garanties, net zo min als conformiteitsverklaringen,fabrikantenverklaringen en bijbehorende kenmerken als CE en GS.

2. Qua gewicht is de door ons of onze leveranciers bepaalde weging doorslaggevend. Het bewijs van het gewicht wordt geleverd door overlegging van het weegbriefje. Voor zover wettelijk toegestaan, kunnen gewichten zonder weging volgens de norm worden vastgesteld. De in de Duitse staalhandel gebruikelijke toe- en afslagen (handelsgewichten) blijven onverlet. In de vrachtbrief aangegeven aantallen, afgeronde aantallen enz. zijn bij naar gewicht berekende goederen vrijblijvend. Wanneer niet gewoonlijk afzonderlijk wordt afgewogen, geldt steeds het totale gewicht van de zending. Verschillen ten opzichte van het berekende gewicht per stuk worden verhoudingsgewijs over deze verdeeld

VII. Keuring en aanvaarding

1. Wanneer een keuring en aanvaarding is overeengekomen, kan deze uitsluitend in de leverende fabriek, resp. onze vestiging meteen na melding van de keurings- en aanvaardingsgereedheid worden gedaan. De persoonlijke keurings- en aanvaardingskosten zijn voor rekening van de koper, de zakelijke keurings- en aanvaardingskosten worden op basis van onze prijslijsten of die van de fabrikant door berekend

2. Vindt de keuring en aanvaarding buiten onze schuld niet, niet tijdig of niet volledig plaats, dan zijn wij gerechtigd de goederen zonder aanvaarding te verzenden of op kosten en voor risico van de koper op te slaan en deze te factureren.

VIII. Verzending, risico-overgang, verpakking, deellevering

1. Wij bepalen de wijze en het middel van verzending als ook de expediteur en/of vervoerder.

2. Volgens de overeenkomst verzendklaar gemelde goederen moeten onmiddellijk opgehaald worden, anders zijn wij gerechtigd deze na aanmaning op kosten en voor risico van de koper naar onze keuze te verzenden of naar eigen goeddunken op te slaan en deze meteen te factureren.

3. Wanneer buiten onze schuld het vervoer de beoogde weg of naar de geplande bestemming in de beoogde tijd niet mogelijk is of ernstig bemoeilijkt wordt, dan zijn wij gerechtigd via een andere weg of op een andere bestemming te leveren; de onstaande meerkosten zijn voor rekening van de koper. De koper wordt vooraf in de gelegenheid gesteld zijn visie te geven.

4. Met de overgave van de goederen aan een expediteur of vrachtvervoerder, echter uiterlijk bij het verlaten van de vestiging of de leverende fabriek, gaat het risico over op de koper, ook het risico op beslaglegging op de goederen, bij alle transacties, ook bij franco en franco huis leveringen. Wij zorgen uitsluitend op aanwijzing en op kosten van de koper voor een verzekering. De verplichting tot en de kosten van het lossen komen voor rekening van de koper.

5. De goederen worden overpakt en niet tegen roest beschermd geleverd. Wanneer dat voor deze goederen gebruikelijk is, leveren wij verpakt. Op basis van onze ervaring zorgen wij op kosten van de koper voor verpakking, bescherming en/of transporthulpmiddelen. Zij worden in ons magazijn teruggenomen. De kosten van de koper voor het retourtransport of voor eigen verwijdering van de verpakking nemen wij niet over.

6. Wij zijn gerechtigd tot deelleveringen van redelijke omvang. In de branche gebruikelijke meer- en minderlevering dan de overeengekomen hoeveelheid is toegestaan.

IX. Bestellingen op afroep, doorlopen de leveringen

1. Bij overeenkomst met doorlopende uitlevering moeten afroepen van soort- en typeindeling voor ongeveer gelijke maandelijkse hoeveelheden aan ons worden doorgegeven, anders zijn wij gerechtigd deze naar redelijk goeddunken zelf te bepalen. Wanneer de afzonderlijke afroepen bij elkaar de omvang van de overeenkomst overschrijden, dan zijn wij gerechtigd, maar niet verplicht, tot levering van de meerhoeveelheid. Wij kunnen de meerhoeveelheid in rekening brengen voor de geldende prijs ten tijde van de afroep c.q. de levering.

X. Aansprakelijkheid bij gebreken

1. Gebreken moeten onmiddellijk, maar uiterlijk zeven dagen na aflevering schriftelijk worden gemeld. Gebreken die ook bij de zorgvuldigste controle niet binnen deze termijn ontdekt kunnen worden, moeten – met onmiddellijk opschorting van eventuele bewerking en verwerking – meteen na ontdekking en uiterlijk voor het aflopen van de overeengekomen of wettelijke verjaringstermijn schriftelijk worden gemeld.

2. Bij terechte klachten binnen de termijn kunnen wij kiezen voor herstel of voor het leveren van een vervangend gebrekenvrij product (alsnog nakomen). Indien wij erin falen of weigeren om als nog na te komen kan de koper na verloop van een redelijke termijn de overeenkomst opzeggen of de aanschafprijs verlagen. Wanneer het om een gering gebrek gaat of wanneer het product reeds is doorverhandeld, verwerkt of gewijzigd, heeft hij alleen recht op prijsverlaging.

3. Kosten die samenhangen met de nakoming nemen wij alleen voor onze rekening voor zover deze in individuele gevallen, met name in verhouding tot de aanschafprijs van het product, redelijk zijn. Kosten die ontstaan doordat de verkochte goederen naar een andere locatie dan het overeengekomen leveringsadres gebracht moeten worden, nemen wij niet voor onze rekening, tenzij dit voortvloeit uit de gewoonte volgens de overeenkomst.

4. Nadat een overeengekomen aanvaarding van het product door de koper is geeffectueerd, zijn klachten over gebreken, die bij de overeengekomen wijze van keuring en aanvaarding hadden kunnen worden vastgesteld, uitgesloten. Is een gebrek de koper als gevolg van nalatigheid onbekend gebleven, kan hij op grond van dit gebrek alleen rechten geldend maken, wanneer wij het gebrek opzettelijk verzwegen hebben of een garantie voor de conditie van het product gegeven hebben.

5. Wanneer de koper ons niet onmiddellijk de gelegenheid biedt ons van het gebrek te overtuigen, wanneer hij met name de betreffende goederen of monsters daarvan op ons verzoek niet onmiddellijk ter beschikking stelt, vervallen alle rechten ten aanzien van het gebrek.

6. Bij goederen die als gedeclasseerd materiaal verkocht zijn, komen de koper met betrekking tot de aangegeven gronden voor declasseringen zodanige gebreken waarmee hij normaal gesproken rekening moet houden, geen rechten wegens de gebreken toe. Bij verkoop van IIa-goederen is onze aansprakelijkheid voor gebreken uitgesloten.

7. Voor onze verdere aansprakelijkheid verwijzen wij naar artikel XI van deze voorwaarden. Het recht op regres door de koper volgens §§ 478,479 Bürgerliches Gesetzbuch (het Duitse burgerlijk wetboek) blijft onverlet.

XI. Algemene beperking en verjaring van aansprakelijkheid

1. Wegens schending van plichten binnen en buiten de overeenkomst, met name wegens onmogelijkheid, verzuim, schuld bij het aangaan van de overeenkomst en onrechtmatige daad zijn wij – ook voor onze leidinggevenden en hulppersonen -alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid, beperkt tot de bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare en uit de overeenkomst voortvloeiende schade. Voor het overige is onze aansprakelijkheid, ook voorschade door gebreken of voortvloeiend uit gebreken, uitgesloten.

2. Deze beperkingen gelden niet bij inbreuk op wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst door schuld, voor zover de verwezenlijking van het doel van de overeenkomst in gevaar komt, bij schade aan leven, lichaam en gezondheid veroorzaakt door schuld, en ook dan niet, wanneer en voor zover wij de garantie voor de aard van de verkochte goederen hebben geaccepteerd, als ook in gevallen van wettelijke aansprakelijkheid op grond van product aansprakelijkheid. De regels voor de bewijslast hiervan blijven onverlet.

3. Voor zover niets anders is overeengekomen, verjaren contractuele aanspraken van de koper op ons op grond van en in samenhang met de levering van goederen, één jaar na aflevering van de goederen. Deze termijn geldt ook voor die goederen, die overeenkomstig hun normale gebruik voor een bouwwerk gebruikt worden en die de gebrekkigheid daarvan veroorzaakt hebben, tenzij deze wijze van gebruik schriftelijk is overeengekomen. Dat laat onverlet onze aansprakelijkheid voor opzettelijk en grof nalatig plichtverzuim, bij schade van leven, lichaam en gezondheid veroorzaakt door schuld als ook de verjaring van aanspraken op regres op grond van de artikelen 478, 479 van het Bürgerliches Getzbuch (het Duitse burgerlijk wetboek).

XII. Plaats van uitvoering, bevoegde rechter en toepasselijk recht

1. Plaats van nakoming is bij levering af fabriek de specifieke fabriek, bij de overige leveringen is dat ons magazijn. Het bevoegde gerecht is naar onze keuze die van de statutaire vestiging van onze onderneming of de statutaire vestiging van de koper.

2. Op de betrekkingen, waaronder al onze contracten, tussen ons en de koper is Duits recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag (ook aangeduid als CISG) is op contracten met Nederlandse klanten uitdrukkelijk van toepassing.